Jméno:

b i u AA AA \TeX link skrytý text
Anti-spamová kontrola: Kolik je jedna a čtyři? (slovy)
Matematická sekcerss-icon
<< < 1 2 3 ... 31 32 > >>
Marián Poppr | org | 7. 3. 2017 20:24:17
Hle,
nové Hinty,
zde.

1.úloha + skrytý text
\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{2}}

2.úloha + skrytý text
posuň vrchol jehlanu nad jeden z vrcholů podstavy

3.úloha + skrytý text
Z vrcholů krychle vyber ty, co tvoří pravidelný čtyřstěn a promítni ho na jednu stanu krychle.

4.úloha + skrytý text
Vezměme rovinu danou středem slunce a libovolnými dvěma planetami. Tato rovina protne slunce na rovníku, kolik pak planet vidíme z jednotlivých pólů?

5.úloha + skrytý text
Pepa propadne hrdlem+ skrytý text
srovnej objem, jaký největší mohou zabírat jehlany, s objemem hranolu

6.úloha + skrytý text
body D leží na kouli s průměrem AB+ skrytý text
zbytek obstará stereografická projekce

7.úloha + skrytý text
Množiny bodů dotyků z A,B,C,D se sférou tvoří vně se dotýkající kružnice kA,kB,kC,kD. Zvolme si například bod A1, jakožto bod dotyku kA a kB. Jak se zobrazí ve stereografické projekci na rovinu kružnice kA, kB, kC, kD, když A1 je severní pól?+ skrytý text
A a k´B budou rovnoběžky a k´C a k´D jsou kružnice navzájem se vně dotýkající, k´C se dotýká k´B a k´D se dotýká k´A.+ skrytý text
Tyto tři body dotyku leží ze stejnolehlosti na přímce, což řeší úlohu

8.úloha + skrytý text
Zvolme si vrchol A1 u našeho mnohostěnu M a nafoukněme M ve stejnolehlosti se středem v A1 a koeficientem 2. Tím získáme mnohoúhelník M´.+ skrytý text
Jak velký je objem M vzhledem k M´+ skrytý text
8 krát menší
+ skrytý text
S každým bodem z M´ je v M jeho polovina+ skrytý text
Tedy objem M´je patrně menší než objem všech devíti zformovaných mnohoúhelníků
Marián Poppr | org | 20. 2. 2017 20:33:31
Ahoj,
s lehkým zpozděním, ale přece, světlo světa spatřily nové Hinty a Nápovědy k 1. jarní a 2. seriálové sérii. Nechť milý čtenář shlédne níže.

1. úloha + skrytý text
Kdy sní mravenečník jiný počet mravenců než předešlý den?

2. úloha + skrytý text
Ne

3. úloha + skrytý text
Kolik vede cest z každého města?+ skrytý text
celkem je 5 měst

4. úloha + skrytý text
Seřaď sýry od nejlehčího sýra po nejtěžší a všechny liché (bez nejtěžšího sýra). Poté dej liché do jedné a všechny sudé do druhé skupiny. Všimni si, že rozdíl těchto skupin musí být lehčí než poslední sýr, což řeší úlohu

5. úloha + skrytý text
Kdyby v každé skupině existovalo nějaké číslo s konečným počtem násobků, tak kolikrát by byl zastoupen součin násobků všech těchto čísel v daných skupinách?

6. úloha + skrytý text
MaM :)

7. úloha + skrytý text
Použij mocnost bodu ke kružnici pro každý z vrcholů n-úhelníku. Co tím získáme pro přečuhující úseky tras ptakopysků?

8. úloha + skrytý text
Snaž se najít dokonalé párování v bipartijním grafu s partitami podle obou návrhů. Hranu mezi nimi povedeš, pokud mají odpovídající okresy nenulový průnik+ skrytý text
Použij Hallovu větu


1. úloha + skrytý text
Daná opsiště leží na ose BP+ skrytý text
Nechť N je antišvrk pro bod B, všimni si, že osy stran ICB,IAB a BN procházejí odpovídajícími opsištěmi, tedy stačilo by ukázat, že osa BN půlí pás mezi ICB a IAB+ skrytý text
stejnolehlost se středem v B a koeficientem 2

2. úloha + skrytý text
PQ a RS se protínají na AB v bodě T+ skrytý text
Simpsonova přímka
+ skrytý text
pětiúhelníky QYSBM a APYRS leží na kružnicích
+ skrytý text
Pravé úhly

+ skrytý text
A nakonec trochu úhlení

3. úloha + skrytý text
P a V jsou kamarádi
+ skrytý text
six feet tvorem

+ skrytý text
Zbytek troška hraní si s úhly kamarádů
Marián Poppr | org | 10. 1. 2017 13:01:32
Ahoj,
poslední podzimní - 4. série je již za námi, a proto se již tradičně objevili k ní odkazující Hinty a Nápovědy. Račte číst dále.

1. úloha+ skrytý text
g(f(x)) nemůže být prostá, f(g(x)) může
+ skrytý text
např. g(x)=x

2. úloha+ skrytý text
zkoumej nejmenší číslo, ve kterém funkce dosáhne svého minima

3. úloha + skrytý text
Například f(x) jako |x-1|

4. úloha+ skrytý text
dosaď do rovnice l a 1/l kde l je různé od nuly

5. úloha+ skrytý text
Všimni si, že stačí ukázat, že f je vždy menší než jedna
+ skrytý text
dokaž sporem, nechť k=f(c) <1 pak f(ck)>f(y+c) což nelze
+ skrytý text
najdi y tak že y+c=ck

6. úloha+ skrytý text
stačí 2 otázky
+ skrytý text
Kdyby se Áďa zeptala na hodnotu Lucienova polynomu v dostatečně velké mocnině 10, tak by pak z výsledku mohla přečíst dané koeficienty. Avšak jak Áďa zjistí jakou mocninu 10 alespoň zvolit?+ skrytý text
Nejprve se zeptá na hodnotu Lucienova polynomu v 1

7. úloha+ skrytý text
Nejprve si všimni, že krutopřísná funkce je bijekce a můžeš si ji představit jako šipečky mezi čísly 1 až n, takto patrně vznikne spoustu cyklu, co o nich říká vlastnost krutopřísné funkce?
+ skrytý text
Délka cyklu dělí všechny čísla v cyklu. V jakých cyklech pak mohou být prvočísla p z daného intervalu?
+ skrytý text
Mohly by být v cyklech délky p nebo 1 a z výše napsané podmínky je vidět, že v cyklu délky p být nemohou
+ skrytý text
Zbývá si všimnout, že 1 musí být též v cyklu délky 1

8. úloha + skrytý text
Polož si g(n,k)=\sqrt{k\sqrt{(k+1)\cdots \sqrt{(n-1)\sqrt{n}}}} a sporem pomocí indukce ukaž, že pak g(n,k)\geq 1+ skrytý text
využij indukčního předpokladu a odhadni g(k+1,n)\geq\frac{(k+1)^2}{k} + skrytý text
Spor pak dostaň, když položíš n=k
Marián Poppr | org | 12. 12. 2016 20:48:56
Ahoj,
Hinty k 3. třetí podzimní sérii jsou již na světě, tentokrát však v rozšířeném vydání a to o nic jiného než o samotnou první sérii seriálovou. Bližší informace níže k nahlédnutí.

1. úloha+ skrytý text
V jakém poměru dělí těžiště těžnici?+ skrytý text
Trojúhelníky ABC a ADE mají společné těžiště

2. úloha+ skrytý text
Zobraz přímky ve stejnolehlosti podle opsiště s koeficientem 1/2+ skrytý text
Obrazy protínají na středu těžnice z bodu A

3. úloha + skrytý text
Všimni si, že Q je připsištěm trojúhelníku ADC.+ skrytý text
Ukaž, že trojúhelníky XQD a ADQ jsou shodné+ skrytý text
usu1. úloha+ skrytý text
čokoládová hvězda Orion

2. úloha+ skrytý text
Ukaž, že existují alespoň dvě dvojice červeně obarvených bodů, takových že jejich spojnice prochází středem 2016úhelníku

3. úloha+ skrytý text
Jak hezky nakreslit Z?

4. úloha+ skrytý text
Lze sestrojit+ skrytý text
Například první dvě strany délky 1 a další rovny součtu stran předešlých, zbývá doladit, jakou délku může mít poslední strana?+ skrytý text
Trošku ji prodluž

5. úloha + skrytý text
63 den už umí být vlk na každém políčku+ skrytý text
Vezmi si osu od -1008 do 1008 a začni na 0. Všimni si, že vlk se umí dostat postupně na všechna políčka se stejnou paritou daného kroku. Aby se dostal i na políčka s jinou paritou tak musí oběhnout dokola

6. úloha + skrytý text
N-úhelníky tvoří 2n-cípou hvězdu. V jakém vztahu jsou trojúhelníky s vrcholy v těchto cípech?+ skrytý text
Jsou podobné
+ skrytý text
Pomocí poměrů stran (k, l) sudé/liché strany s ostatními stranami trojúhelníku vyjádři délku strany původního n-úhelníka. Získáš 2n rovnic které vhodně sečti a uprav.+ skrytý text
Zbývá ukázat že k+l-1 je různé od 0+ skrytý text
Trojúhelníková nerovnost


7. úloha + skrytý text
Pokrývací trojúhelníky triangulují mnohoúhelník+ skrytý text
Žádné dvě strany dobrých trojúhelníků se neprotínají+ skrytý text
Každá úhlopříčka v n-úhelníku, když je součástí dobrého trojúhelníka, se kouká na dva vrcholy na protějších stranách v součtu větším než 180+ skrytý text
A tak, každá taková úhlopříčka je součástí právě dvou dobrých trojúhelníků

8. úloha + skrytý text
Kaktus vyhraje+ skrytý text
Vyhraje ten ,kdo začerní jako první n vrcholů+ skrytý text
Trojúhelník je ostroúhlý právě tehdy, když obsahuje svůj střed
+ skrytý text
Zbytek udělej indukcí+ skrytý text
Pro n>2 kaktus zahraje co nejvíc naproti tahu Rada
Marián Poppr | org | 16. 11. 2016 09:33:04
Ahoj,
k 2. podzimní sérii přibyla nová kolekce Hintů, Tipů a Triků.

1. úloha+ skrytý text
Co se stane s dvojkou po prvním zaklínadle?

2. úloha+ skrytý text
Když od dostatečně velkého prvočísla odečteme liché číslo, tak dostaneme sudé číslo.+ skrytý text
Kdy jsou pro prvočíslo p čísla p-9 a 9 složená?

3. úloha+ skrytý text
Jak se mění parita počtu prvočísel v jednotlivých městech?

4. úloha+ skrytý text
Mezi 6 po sobě jdoucími čísly jsou zastoupeny všechny zbytky po dělení 6, ukaž, že jedno z čísel 6k+1 a 6k+5 musí být dělitelné prvočíslem větším než 6.+ skrytý text
Jak velký je rozdíl těchto čísel, mohou být obě dělitelné 5?

5. úloha+ skrytý text
Skus vyjádřit 5n+3 jako rozdíl nějakých dvou čtverců.+ skrytý text
Když 2n+1=A^2 a 3n+1=B^2, tak 5n+3=(2A-B)(2A+B)
+ skrytý text
Pro spor, kolik by muselo být (2A-B)?+ skrytý text
Dosaď zpátky a ukaž, že nějaká kvadratická rovnice nemá reálný kořen

6. úloha+ skrytý text
Nechť existuje konečně mnoho počtů hrušek, kdy má Martin prohrávající strategii a n je největší z nich. Tedy všechny počty větší než n jsou pro Martina vyhrávající, tedy musí existovat tah do prohrávající pozice. Najdi číslo, ze kterého se pak už Martin nemůže dostat do žádné pozice 1 až n.+ skrytý text
Např. (n+1)! + n+1 . Jaké dělitele pak mají čísla od (n+1)! +2 do (n+1)! +n+1?

7. úloha+ skrytý text
Stačí sledovat nesoudělné 2016-tice+ skrytý text
Mějme nějaké prvočíslo p, které dělí jedno z 2016-tice, ukaž, že 4-té mocniny libovolných jiných čísel z 2016-tice dávají stejný zbytek po dělení p+ skrytý text
Potom však už p musí být rovno 3+ skrytý text
Jedinými řešeními jsou sety, kdy jsou všechny čísla stejná a přirozená anebo právě jedno je třikrát větší než libovolné jiné.

8. úloha+ skrytý text
Nechť p je prvočíslo větší než 2, pak úlohu řeší všechny čísla n rovna p^2^k kde k je nějaké přirozené číslo. Polož f(k)= p^2^k+1. Ukaž, že existuje k takové, že f(k) je dělitelné prvočíslem větším než p+ skrytý text
f(k) není děl 2+ skrytý text
kvadratické zbytky
+ skrytý text
Všimni si, že f(k)=(p-1)*(p+1)*(p^2+1)*.*(p^2^(k-1)+1) a pomocí dirichletova principu ukaž, že f(k) větší než p nemůžou mít dělitele jen menší než p+ skrytý text
Nakonec si vezmi to k, které je nejmenší a pro p(n-1) opět použij rozklad a využij toho, že k bylo voleno nejmenší možné
Marián Poppr | org | 9. 10. 2016 22:31:22
Ahoj,
v závěsu za 1. podzimní série tu jsou první letošní Hinty. Nepodařilo se Ti vše vyřešit všechny úlohy a nedá Ti nějaká úloha spát? Pak máš skvělou příležitost, jak si úlohy ještě jednou, mimo soutěž, vyzkoušet.

1. úloha+ skrytý text
Co zjistíme, když vytáhneme kus pokladu z truhly pro zlaté mince a diamanty?

2. úloha+ skrytý text
Spoj Rada a Sofii přímkou.

3. úloha+ skrytý text
Kolikáté by dojely první a poslední startující kanoe?

4. úloha+ skrytý text
Pro jaká tři trojciferná čísla platí obdobná vlastnost?+ skrytý text
Zkus je složit z cifer 4,5,9

5. úloha+ skrytý text
Jakou barvu má jednička?+ skrytý text
Když n je nejmenší červené číslo, indukcí ukaž, že červené jsou právě násobky n

6. úloha+ skrytý text
Úhel u A je pravý+ skrytý text
Jak odříznout od strany PE dva trojúhelníky, abychom pak mohli získat čtverec s vrcholem u A?

7. úloha+ skrytý text
Stačí 2n-3 billboardů+ skrytý text
Ukaž, že pro každé uspořádání vesnic a billboardů existuje promítnutí na nějakou přímku, tak aby se počet billboardů nezvětšil.+ skrytý text
Kolik středů stačí na přímce? Seřaď si města, jdi například zleva doprava a vždy si zafixuj jedno město, kolik takto nesplývajících středů jistě dostaneš?+ skrytý text
Konstrukcí ukaž, že 2n-3 pro n>1 jde sestrojit.

8. úloha+ skrytý text
Opakuj postup, kdy v každém kroku dorazí nějaký vietnamec do čtverce o dané velikosti s informací, že se pořádá party. Podle počtu vietnamců ve čtverci ho rozděl případně na 4 menší, kde postup zopakuješ+ skrytý text
Odhadni maximální možnou uraženou cestu a sečti geometrickou posloupnost.
Wiki | 30. 8. 2016 23:12:19
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parci%C3%A1ln%C...
Daniel Herman | 24. 8. 2016 19:33:37
Ahoj,
nedá mi spať a neviem koho sa opýtať, tak sa obraciam na vás. Uvažujme, že viem ako derivovať funkciu podľa x aj y. Ako môžem potom zderivovať napr. f(x,y)=xy/(x^2+y^2). Musím si rozdeliť plochu tejto funkcie na rôzne časti? Celkovo ma zaujíma ako sa dá zderivovať funkcia kde máme rôzny počet premenných a aj umocnených. Ako sa postupuje v R^3 alebo R^n?

Vďaka za každú pomoc :)
David Hruška | org | 7. 6. 2016 01:13:36
Každou chvilku začne další TriKS! Ukažte, že vás písemky úplně nezničily :-)
http://iksko.org/triks/current.php
Marián Poppr | org | 16. 5. 2016 22:35:51
Hola hola,
je libo nejčerstvější vydání Hintů? Už i poslední série své má ->

Úloha 1a)+ skrytý text
Jde to+ skrytý text
Nakresli si plášť krychle

Úloha 1b)+ skrytý text
Nejde to+ skrytý text
Všimni si, jakým způsobem lze zatapetovat vrchol, a ukaž, že 3 trojúhelníky mají příliš malý součet vnitřních úhlů na to, aby zatapetovaly všech 8 vrcholů krychle

Úloha 2a)+ skrytý text
Vytkni z výrazu pětku a zkoumej to, co ti zbylo+ skrytý text
Z Euklidova algoritmu ukaž, že stačí rozebrat příklady kdy 5m+n dělí 24 a úlohu dořeš :)

Úloha 2b)+ skrytý text
1/3+ skrytý text
Alternativně: Skus použít afinní zobrazení, o tom víme, že zachovává poměry mezi obsahy a také rovnoběžnost+ skrytý text
Vyber si nějaký pěkný trojúhelník a pro něj tvrzení dokaž+ skrytý text
Např. rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník + skrytý text
Výraz odhadni třeba CS nerovností

Úloha 3a)+ skrytý text
Jde to+ skrytý text
Nakresli si vhodně uzavřenou cestu přes celou šachovnici+ skrytý text
Postupně ji s krály procházej, a když narazíš na situaci, která už nastala, tak se posuň se jedním králem na druhou stranu

Úloha 3b)+ skrytý text
Nejde to+ skrytý text
Při pohybu se vždy střídají pozice, kdy oba princové stojí na stejnobarevném a různobarevné políčku. Je obou možných stavů stejně?+ skrytý text
Ne, 64*32>64*31

Úloha 4a)+ skrytý text
Jsou stejné+ skrytý text
Jaký je obsah 4 malých kruhů a velkého kruhu?+ skrytý text
Jakou část tedy mezi sebou malé kruhy překryjí?

Úloha 4b)+ skrytý text
zabal každý patvar do obdelníku, v jakém vztahu jsou obsah a obvod obdélníku s patvarem?+ skrytý text
Když máme daný obvod pravoúhelníku, tak odhadni pomocí AG obsah, kdy nastává největší obsah?+ skrytý text
Použij obě úvahy, zatni zuby a chvilku pracuj nerovnostmi

Úloha 5a)+ skrytý text
Ano+ skrytý text
Ukaž, že se musí zacyklit+ skrytý text
Zbývá rozhodnout, jestli v daném cyklu je i hospoda Na mýtince

Úloha 5b)+ skrytý text
Použij indukci podle počtu branců+ skrytý text
Najdi mezi n branci stojí na jednom políčku a n+1-ním brancem nejkratší cestu a nech n branců po ní putovat. Doženou n+1-tého brance?

Úloha 6a)+ skrytý text
skus to ukázat třeba indukcí+ skrytý text
Použij AG na výrazy (1+x1+....+xm) a (1+x1+....+xm+1) ty porovnej, a poté spolu vynásob n-1 nerovností, až získáme nerovost hledanou

Úloha 7a)+ skrytý text
Jde 332

Úloha 7b)+ skrytý text
Pro body H a O je dobré vědět, že jsou isogonal conjugates (což v tomto případě znamená, že HB svírá s BC stejný úhel jako OB s BA). Tedy, ke štěstí by nám třeba úplně stačilo, kdyby trojúhelník BPQ byl rovnoramenný+ skrytý text
Skus použít nějak velikost úhlu u B, co ti říká o bodech H a O?+ skrytý text
Body C,H,O,A leží na kružnici, nakonec doúhli, že trojúhelník PQB je rovnostranný
Marián Poppr | org | 18. 4. 2016 21:01:54
Ahoj ahoj,
je tu rozšířené vydání Hintů k 3.jarní serii s Tipy k závěrečnému dílu seriálu. Pro bližší informace račte shlédnout níže.

1. úloha+ skrytý text
vezmi špetku jedné kružnice a tři díly rovnoběžných přímek..

2. úloha+ skrytý text
vrchol C je vrcholem nějakého pravoúhlého trojúhelníka+ skrytý text
Použij obvodové úhly v tětivovém čtyřúhelníku

3. úloha+ skrytý text
označme P jako průsečík AX a BY, stačilo by nám kdyby úhel APB měl stále stejně velkou velikost+ skrytý text
Jaké vnitřní úhly má trojúhelník AYP?

4. úloha+ skrytý text
ukaž, že čtyřúhelník MPOC je rovnoběžník+ skrytý text
Čtyřúhelník POMN je tětivový, v jakém vztahu jsou úhly trojúhelníku NOC?

5. úloha+ skrytý text
pokud promítneme úsečku délky jedna na sousedící strany čtverce, jak velké budou dohromady tyto promítnuté díly?+ skrytý text
Jaký je součet obrazů všech promítnutých úseček?

6. úloha+ skrytý text
mějme bod M na CB, tak že DC=CM a AB=BM, jaké jsou pak trojúhelníky DCE, MCE a ABE, MBE a z toho se už dopočítej součtu úhlů FDE a FAE+ skrytý text
DCE, MCE a ABE, MBE jsou shodné, proč?+ skrytý text
Všimni si, že E je střed kružnice opsané v trojúhelníku DMA

7. úloha+ skrytý text
stačí ukázat, že úhel QDP je menší než QBP, jakou velikost má první jmenovaný?+ skrytý text
90°
+ skrytý text
Všimni si, že body P a Q jsou středy kružnic připsaných nějakých trojúhelníků, najdi je a zbytek doúhli

8. úloha+ skrytý text
2016 průsečíků jde+ skrytý text
i. Vezměme 504 rovnostranných trojúhelníků a umístíme na každý umístěte 4 kružnice, tak aby tvořili dohromady 4 průsečíky
+ skrytý text
Pro ukázání, že méně už nejde, přiřaď každé kružnici skóre 1 a rovnoměrně ho rozděl mezi průsečíky. Za skóre průsečíku pak měj součet přiřazených skóre ze všech kružnic průsečíkem procházejících. Ukaž, že každý průsečík má skóre maximálně 1+ skrytý text
Když průsečíkem prochází n kružnic, tak kolik průsečíků alespoň leží na daných kružnicích
+ skrytý text
Závěrem si všimni, v jakém vztahu jsou součty skóre kružnic a průsečíků.


1. úloha+ skrytý text
Vytvoř si vícerozměrnou funkci z w->x, která k danému přirozenému číslu přiřadí všechny čísla z X větší nebo rovná danému přirozenému číslu+ skrytý text
Axiom výběru
+ skrytý text
Poté vytvoř požadovanou rekurentní posloupnost

2. úloha+ skrytý text
Použij Cauchyovu rovnici a rozděl R+ na ty, pro která ti nějaká funkce dá záporné hodnoty a na ty co ti dá nezáporné

3. úloha+ skrytý text
Použij transfinitní rekurzy na kardinál c (|R×R×R|=c) a pomocí principu dobrého uspořádání
uspořádej body v prostoru xa kružnic ka, tak že xa E ka+ skrytý text
Pokud bodem xa NEprochází žádná kružnice Ka={kB, B<a}, ukaž že jím lze proložit rovinu kde zatím neleží žádná kružnice+ skrytý text
Kružnic jsme zatím určili méně než kontinuum a vzhledem k nějaké ose (třeba z) kartézské soustavy souřadnic se středem xa, svírají úhel z [0,pi), který je kontinuum
+ skrytý text
Rozmysli si, že ve zvolené rovině leží z každé kružnice Ka nejvýše 2 body, kolik je tedy bodů celkem?+ skrytý text
|2a|<c
+ skrytý text
Nyní ukaž, že lze najít hledanou kružnici ka v dané rovině+ skrytý text
Vybíráme z kontinua možných kružnic a |4a|<c

Radek Olšák | 9. 4. 2016 18:56:35
Zdravím,
nedávno náhodou vyšlo pěkné video, které se tématem hodí k seriálu. K 3. dílu sice už moc ne, ale předchozí dva hezky shrnuje. https://www.youtube.com/watch?v=SrU9YDoXE88

Radek
David Hruška | org | 30. 3. 2016 02:06:07
Ahoj, je tady nové kolo TriKS jako trénink na celostátní kolo MO! http://iksko.org/triks/current.php
E.T. | org | 15. 3. 2016 02:12:37
Baví tě matika, ale ne dlouhé sepisování? Jsi týmový hráč? Chceš vyhrát super ceny? Pak neváhej ani minutu a přihlaš se spolu s týmem ze své školy na Náboj.
Že nevíš o co jde? Podívej se na následující odkaz a vše se dozvíš. https://math.naboj.org/.
Marián Poppr | org | 14. 3. 2016 13:01:19
Ahoj, jsou tady zbrusu nové nápovědy k 2.jarní serii

Úloha 1+ skrytý text
Napiš si všechny dvojciferné druhé mocniny přirozených čísel

Úloha 2+ skrytý text
Nejprve vyzkoušej p rovno 2 nebo 3, a potom ukaž, že pro p>4 by byl výraz dělitelný 3

Úloha 3+ skrytý text
Umocni první nerovnost na c-tou a druhou na a-tou

Úloha 4+ skrytý text
Rozmysli, si že můžeš výraz upravovat tak, že v každém kroku ho umocníš podle vnější odmocniny a pak od obou stran odečteš mocninu, na kterou si umocňoval+ skrytý text
Na konci získáš na levé straně 0, zbývá ukázat, že napravo je číslo kladné+ skrytý text
Po každém kroku se však pravá strana nezmenší-proč?

Úloha 5+ skrytý text
Koukni se, jaký zbytek budou dávat čísla ze součtu po dělení 10^1008+ skrytý text
2016 je 1008*2 :)

Úloha 6+ skrytý text
Co kdyby se nám náhodou povedlo najít čísla A a B, pro která platí, že A-B=(sqrt(2)-1)^2016 a
A+B=(sqrt(2)+1)^2016, jak velké je pak A^2-B^2?
+ skrytý text
Pro nalezení hledaných čísel skus třeba binomickou větu

Úloha 7+ skrytý text
Hodilo by se třeba, kdyby součet Matějových a Radových čísel dával stejný zbytek po dělení nějakým větším číslem než je milion+ skrytý text
2*3*5*7*13*19*37=1919190>10^6 ,co mají tyto čísla společné?+ skrytý text
Každé z čísel v součinu bez jedné dělí 36, teď by se nějak šikovně hodilo použít Malou Fermatovu větu+ skrytý text
A nakonec si vzpomeň na Čínskou zbytkovou větu

Úloha 8+ skrytý text
2 a 4 úlohu řeší+ skrytý text
Polož n=p(p-1)+2 kde p je dostatečně velké prvočíslo, jaké? + skrytý text
Liché a větší než abs z 2^a-a^2
+ skrytý text
Jaký zbytek pak dává a^n-n^a po dělení p?+ skrytý text
Malá Fermatova věta
+ skrytý text
Ukaž, že p dělí 2^a-a^2+ skrytý text
Skus položit a=2
+ skrytý text
Jak velké je tedy 2^a-a^2? + skrytý text
Kolik takových p je?
+ skrytý text
Zbytek dořeš trochou počítání
Jirka | 7. 3. 2016 14:49:55
Mirek: Lepší by bylo 28*36, pro podobnější poměr stran papíru :-D
David Hruška | org | 2. 3. 2016 15:57:46
Ahoj, chceš jet v září na zbrusu nové polsko-česko-slovenské matematické soustředění? Tak neváhej a vyřeš co nejvíce úloh z http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~stepan/Quali.... Více informací najdeš na plakátu https://drive.google.com/folderview?id=0Bxord....
Miroslav Olšák | org | 27. 2. 2016 18:04:14
Nemusíš, stačí, když srozumitelně popíšeš, jak budou vypadat.
Ale zas můžeš, jestli chceš. Takových 21*48 cifer se na papír vejde :-)
MarieH | 26. 2. 2016 19:53:51
Ahoj, chtela jsem se zeptat, jestli u ulohy 5 mam opravdu psat vsech 1008 cifer ?
Miroslav Olšák | org | 16. 2. 2016 12:17:18
Zkus třeba server Matematika
http://www.matematika.cz/mocniny

Pro řešení rovnic jako 2^x = 5 se pak používá funkce logaritmus (o tom se tam když tak taky dá něco najít).
<< < 1 2 3 ... 31 32 > >>

Kontakt

email mks (zavináč) mff.cuni.cz
pošta Korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení pro vnější vztahy a propagaci UK.

Partneři

pix