36th Putnam 1975

------
 
 
Problem A4

m > 1 is odd. Let n = 2m and θ = e2πi/n. Find a finite set of integers {ai} such that ∑ ai θi = 1/(1 - θ).

 

Solution

We have θm = -1. Since m is odd we have 0 = (θm + 1) = (θ + 1)(θm-1 - θm-2 + ... - θ + 1). θ is not - 1, so qm-1 - θm-2 + ... - θ + 1 = 0 (*).

Since m is odd, we may write (*) as: 1 - θ(1 - θ)(1 + θ2 + θ4 + ... + θm-3 = 0, or 1/(1 - θ) = θ + θ3 + θ5 + ... + θm-2.

 


 

36th Putnam 1975

© John Scholes
jscholes@kalva.demon.co.uk
27 Jan 2001